Logo Willen Hart voor levensvragen

Privacybeleid

PRIVACYBELEID van Willem. Hart voor levensvragen

Willem, Hart voor Levensvragen (hierna te noemen Willem) respecteert uw privacy. Al uw gegevens worden daarom vertrouwelijk behandeld. In dit privacybeleid leest u wat u mag verwachten van Willem omtrent het verwerken van persoonsgegevens.

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die u zelf aan Willem verstrekt. Met het verstrekken van persoonsgegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te laten verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Willem. Hart voor Levensvragen: www.willemlevensvragen.nl Heeft u vragen over het privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Willem. Bereikbaar via info@willemlevensvragen.nl of het telefoonnummer 0900 777 00 77.

2. Welke gegevens verwerkt Willem en voor welk doel

Wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU2016/679), hierna te noemen AVG.

2.1 Bij het tonen van interesse in de dienstverlening van Willem worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam (eventueel organisatie)
b) woonplaats, postcode
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) geboortejaar
e) organisatie gegevens (naam, plaats, functie)

Locatie, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie.

2.2 Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Willem worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam (eventueel organisatie)
b) woonplaats, postcode
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) geboortejaar
e) organisatie gegevens (naam, plaats, functie)

Let op: wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals medisch inhoudelijke informatie. Wanneer in de ondersteuning door de geestelijk verzorger blijkt dat hier behoefte aan is (bijvoorbeeld voor samenwerking met andere professionals) wordt hier met u over gesproken en schriftelijk toestemming voor gevraagd.

2.3 Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

2.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@willemlevensvragen, dan verwijderen wij deze informatie.

2.5 Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

3. Bewaartermijnen
Willem verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Willem passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via Willem kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Willem zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de coördinator van Willem. De contactgegevens treft u in artikel 1.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Willem uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de coördinator van Willem. De contactgegevens treft u in artikel 1.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@willemlevensvragen.nl.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website gepubliceerd.