Wie is Willem?

Verdiepingsmodules
Doorvragen,
durf jij het aan?

Zingeving in de
palliatieve zorg
Doorvragen,
durf jij het aan?

Zingeving in de
palliatieve zorg
Doorvragen,
durf jij het aan?

Verdiepingsmodule Goed gesprek

In de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het gesprek aan te gaan over zingeving/spiritualiteit. Deze aanbevelingen hebben betrekking op houding (onbevooroordeeld, open, respectvol), techniek (open vragen, in gaan op non-verbale signalen, niet antwoorden, herkennen van betekenislagen) en randvoorwaarden (rustige omgeving). Deze aspecten komen in de scholing nader aanbod en krijgen praktische invulling door het oefenen met verschillende typen interventies. Deze module is bedoeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers die de module Doorvragen hebben gevolgd.

Leerdoel(en)
deelnemers:

 • Maken kennis met verschillende interventies in een gesprek en leren onderscheiden welke behulpzaam zijn.
 • Kunnen de opgedane kennis praktisch invullen door het oefenen met verschillende types interventies.
 • Kunnen met aandacht luisteren.
 • Zijn zich bewust van de eigen positie ten opzichte van de verschillende opvattingen van zingeving.

Verdiepingsmodule Zingeving in de palliatieve zorg

In de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase worden de begrippen zingeving en spiritualiteit aan elkaar gelijkgesteld. Onder deze begrippen valt dan alles op het gebied van waarden en normen, (religieuze) inspiratie en levensvragen. Het gevaar dreigt dat ‘alles’ zingeving genoemd kan worden, zodat het begrip vervaagt en zijn waarde verliest. Daarom deze verdiepingsmodule waarin de actuele stand van zaken rond de begrippen zingeving en spiritualiteit wordt belicht. Deze module is bedoeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers die de module Doorvragen hebben gevolgd.

Leerdoel(en)
deelnemers:

 • Zijn zich bewust van de eigen positie van verschillende opvattingen van zingeving.
 • Kunnen de zingevingsaspecten van een zorgvrager ontdekken.
 • Kunnen aandachtig luisteren.
 • Hebben inzicht in de verschillende handelingsalternatieven om te troosten door te oefenen met casuïstiek.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, Landelijke richtlijn Versie 2.0, IKNL, 2018.
 • Handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk (Jung/van den Brekel-Dijkstra, Huber, 2021.
 • Het helpende gesprek (William, 1977).
 • A taxonomy of verbal response modes (Stiles, 1992).
 • De zin van het bestaan (Frankl, 2021).
 • De zin van het leven (Obbema, 2019).
 • De tweede berg (Brooks, 2020).
 • De keuze (Eger, 2019).
 • De zin van het bestaan (Frankl, 2021).

Leervorm(en)

 • Presentatie.
 • Casuïstiekbesprekingen plenair en in werkgroepen.
 • Interventies en praktische handreikingen.
 • Delen en leren van eigen ervaringen.
Download de infoflyer Goede gesprek Download de infoflyer Zingeving Vraag aan!